Szkolenia i egzaminy

Zapraszamy do zapisania się na specjalistyczne szkolenia zwieńczone egzaminem.

Egzaminy

Przy Oddziale Kieleckim Stowarzyszenia Elektryków Polskich działają powołane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Komisje Egzaminacyjne nadające świadectwa kwalifikacyjne z zakresu dozoru „D” i eksploatacji „E” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 (Dziennik Ustaw poz. 1392)

 

Egzaminy odbywają się w Oddziale SEP w Kielcach

25-501 Kielce, ul. Sienkiewicza 48/50 pokój 201 (II piętro)

w każdy wtorek o godz. 15:30 (KK nr 046) - grupa 1:

 

Terminy najbliższych egzaminów kwalifikacyjnych:

7, 14, 21, 28 maj 2024 - godz. 15:30 (grupa 1)

4, 11, 18, 25 czerwiec 2024 - 15:30 (grupa 1)

 

Dodatkowo istnieje możliwość ustalenia indywidualnego terminu egzaminu dla grup.

 

WNIOSKI O SPRAWDZENIE KWALIFIKACJI (PROSIMY DRUKOWAĆ NA JEDNEJ KARTCE  DWUSTRONNIE):

Eksploatacja - grupa 1

Dozór - grupa 1

Eksploatacja - grupa 2

Dozór - grupa 2

 

Zaświadczenie pracodawcy

 

Opłata egzaminacyjna wynosi 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników obowiązującego w dniu złożenia wniosku.

Od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 opłata egzaminacyjna za każdy złożony wniosek o sprawdzenie kwalifikacji wynosi: 424,20 zł

Od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 opłata egzaminacyjna za każdy złożony wniosek o sprawdzenie kwalifikacji wynosi: 430,00 zł


Opłatę należy uiścić przelewem przed przystąpieniem do egzaminu na nasze konto:

Stowarzyszenie Elektryków Polskich

Oddział Kielecki

ul. Sienkiewicza 48/50

25-501 Kielce

PKO BP I O/Kielce 24 1020 2629 0000 9802 0008 9540

 

Druk wpłaty na egzamin (w tytule wpłaty podaje się imię i nazwisko oraz rodzaj uprawnień)

 

W związku z nowym

ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA

z dnia 1 lipca 2022 r.

w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci

 

 

Wymagane dokumenty dla osób przystępujących do egzaminu:

- kopia jednego z dokumentów potwierdzającego wiedzę o którym mowa w § 6 ust. 2 lub 3 w/w rozporządzenia j.n.

- wypełniony wniosek o sprawdzenie kwalifikacji

- potwierdzenie dokonania opłaty egzaminacyjnej

- dowód osobisty/dowód tożsamości

 

Dokumenty potwierdzające posiadanie wiedzy:

§ 6 ust. 2

1) świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,

2) świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,

3) certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,

4) świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski

- w zawodach, w których nauczanie obejmuje treści związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

 

Posiadanie wiedzy, mogą również potwierdzać:

§ 6 ust. 3

1) świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;

2) zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;

3) zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci; wzór zaświadczenia

 

Osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, w celu uzyskania potwierdzenia posiadanych kwalifikacji, wykazują się wiedzą teoretyczną i praktyczną w zakresie:

 

1) na stanowiskach eksploatacji:

a) zasad budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci,

b) zasad eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,

c) zasad i warunków wykonywania prac dotyczących obsługi, konserwacji, remontu, naprawy, montażu lub demontażu i czynności kontrolno-pomiarowych,

d) zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz udzielania pierwszej pomocy,

e) zasad postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i ochrony środowiska;

2) na stanowiskach dozoru:

a) przepisów dotyczących przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii, prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,

b) przepisów i zasad postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci, z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii,

c) przepisów dotyczących eksploatacji oraz wymagań w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej urządzeń, instalacji i sieci,

d) przepisów dotyczących budowy urządzeń, instalacji i sieci oraz norm i warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać te urządzenia, instalacje i sieci,

e) zasad postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i ochrony środowiska,

f) przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem zasad udzielania pierwszej pomocy, oraz wymagań ochrony środowiska,

g) zasad postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci,

h) zasad dysponowania mocą urządzeń i instalacji przyłączonych do sieci,

i) zasad i warunków wykonywania prac dotyczących obsługi, konserwacji, remontu, montażu oraz czynności kontrolno-pomiarowych.