Szkolenia i egzaminy

Zapraszamy do zapisania się na specjalistyczne szkolenia zwieńczone egzaminem.

Egzaminy

Przy Oddziale Kieleckim Stowarzyszenia Elektryków Polskich działają powołane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Komisje Egzaminacyjne nadające świadectwa kwalifikacyjne z zakresu dozoru „D” i eksploatacji „E” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 28 kwietnia 2003 (Dz.U. Nr 89, poz. 828 i Nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 r. Nr 141, poz. 1189)

 

Egzaminy odbywają się w Oddziale SEP w Kielcach

25-501 Kielce, ul. Sienkiewicza 48/50 pokój 201 (II piętro)

w każdy wtorek:
w 1 wtorek miesiąca o godz. 16:00 (KK nr 046) - grupa 1
w pozostałe wtorki o godz. 15:00 (KK nr 047) – grupa 1 i 2

 

Terminy najbliższych egzaminów kwalifikacyjnych:

7 czerwiec 2022 r. godz. 16:00 (grupa 1)

14, 21, 28 czerwiec 2022 r. godz. 15:00 (grupa 1 i 2)

5 lipiec 2022 r. godz. 16:00 (grupa 1)

 

 

WNIOSKI O SPRAWDZENIE KWALIFIKACJI (PROSIMY DRUKOWAĆ NA JEDNEJ KARTCE  DWUSTRONNIE):

Eksploatacja - grupa 1

Dozór - grupa 1

Eksploatacja - grupa 2

Dozór - grupa 2

 

Opłata egzaminacyjna wynosi 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników obowiązującego w dniu złożenia wniosku.

Od 1 stycznia 2022 r. opłata egzaminacyjna za każdy złożony wniosek o sprawdzenie kwalifikacji wynosi: 301,00 zł


Opłatę należy uiścić przelewem przed przystąpieniem do egzaminu na nasze konto:

Stowarzyszenie Elektryków Polskich

Oddział Kielecki

ul. Sienkiewicza 48/50

25-501 Kielce

PKO BP I O/Kielce 24 1020 2629 0000 9802 0008 9540

 

Druk wpłaty na egzamin

Druk wpłaty ne egzamin E i D

 

Wymagane dokumenty dla osób przystępujących do egzaminu:

- wypełniony wniosek o sprawdzenie kwalifikacji

- potwierdzenie dokonania opłaty egzaminacyjnej

- dowód osobisty


Osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, przy których wymagane jest posiadanie świadectw kwalifikacyjnych powinny wykazać się na egzaminie wiedzą w zakresie:

Na stanowisku Dozoru

 1. Przepisy dotyczące przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii oraz prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci.
 2. Przepisy i zasady postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci, z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii.
 3. Przepisy dotyczące eksploatacji, wymagania w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci.
 4. Przepisy dotyczące budowy urządzeń, instalacji i sieci oraz norm i warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać te urządzenia, instalacje i sieci.
 5. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska.
 6. Zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci.
 7. Zasady dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci.
 8. Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno - pomiarowych i montażowych.

 

Na stanowisku Eksploatacji

 1. Zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci.
 2. Zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci.
 3. Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno - pomiarowych i montażowych.
 4. Zasady i wymagania bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy.
 5. Instrukcje postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska.